Garantietermijnen en -voorwaarden

Op onze diverse merkproducten verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

A. “aXiair” artikelen uit eigen productie: 5 jaar garantie *

Hiermede verklaart aXiair BV dat op een product van het merk aXiair afzuigkappen, aangeschaft na 1 maart 2005, gedurende 5 jaar onvoorwaardelijke garantie wordt verleend.

* De garantie gaat in op de datum van aankoop, zoals die vermeld staat op de aankoopnota van de betreffende keukendetaillist of installateur. U krijgt bij een onverhoopt optredende storing aan de aXiair wasemschouw de volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. Servicebezoeken welke een garantiegeval betreffen worden uitsluitend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uitgevoerd.

B. Overige merken en producten (Extrair, Faber, Elica, Venduro etc.): 2 jaar leveranciersgarantie **

** Hiermede verklaart aXiair BV dat op een product van door haar vertegenwoordigde merken afzuigkappen, aangeschaft na 1 maart 2005, gedurende 2 jaar onvoorwaardelijke garantie wordt verleend.

** De garantie gaat in op de datum van aankoop, zoals die vermeld staat op de aankoopnota van de betreffende keukendetaillist of installateur. U krijgt bij een onverhoopt optredende storing aan de wasemschouw de volledige garantie op materiaal, voorrijkosten en arbeidsloon. Servicebezoeken welke een garantiegeval betreffen worden uitsluitend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uitgevoerd.

Algemene voorwaarden

N.B! In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie voor alle producten beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehandse producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.

Definitie storingen

Een storing is het optreden van een technisch mankement aan de afzuigkap, dit tengevolge van duidelijke en repareerbare fabricage- en/of materiaalfouten, waardoor het op normale wijze functioneren van de afzuigkap niet meer mogelijk is.

Voorwaarden verlengde garantie

Bij een reparatie dient u te allen tijde de originele aankoopnota van het betreffende product aan de servicetechnicus te kunnen overleggen. De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden daarna eigendom van aXiair BV. De garantie geldt uitsluitend indien de wasemschouw op deugdelijke wijze en onder aantoonbare verantwoording van een erkende keukendetaillist of installateur is geïnstalleerd. Indien bij aanmelding van de storing, uw omschrijving hiervan aan de servicedienst vervolgens niet leidt tot een vaststelling van een storing door de servicetechnicus eenmaal ter plaatse en daarenboven een verdere inspectie van het apparaat ook geen vaststelling van een mogelijk andere defect oplevert, zullen aan u vanwege een tevergeefs bezoek de gangbare voorrijkosten en het arbeidsloon in rekening worden gebracht overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven.

Bijzondere bepalingen

De garantie heeft, voor zover één van onderstaande punten van toepassing is, geen betrekking op:

 • Gebreken als gevolg van het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruikershandleiding
 • Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud, onachtzaamheid of ongeluk;
 • Krassen, schrammen en deuken die ontstaan zijn door de gebruiker of derden;
 • Snoer, steker, lampen, glasplaten, “niet RVS vetfilters” en/of overige losse accessoires;
 • Gebreken die naar ons oordeel het gevolg zijn van normale slijtage door het gebruik;
 • Gebreken die de werking of de gebruikswaarde van de wasemschouw niet noemenswaardig beïnvloeden;
 • Kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die de werking of de gebruikswaarde van de wasemschouw niet noemenswaardig beïnvloeden en/of voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn;
 • Eventuele bijzondere demontage- en montagekosten door een buitengewone in- of opbouw;
 • Gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
 • Gebreken die ontstaan zijn door een behandeling of reparatie door al dan niet gekwalificeerde derden zonder toestemming van aXiair BV;
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de wasemschouw vallen;
 • Defecten aan en beschadiging van de wasemschouw als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk verzekerd zijn onder een (uitgebreide) inboedelverzekering;
 • De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
 1. Chemische- en elektrochemische inwerking van damp of water
 2. Abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
 3. Voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
 4. Contact met agressieve stoffen

De garantie vervalt indien originele onderdelen zijn vervangen door niet originele onderdelen. Voor zover (eventueel herhaaldelijke) herstelwerkzaamheden door aXiair BV geen acceptabele oplossing brengen, wordt op uitdrukkelijk verzoek van de eindgebruiker binnen de bovengenoemde garantietermijnen, en direct vanwege en vanuit de magazijnvoorraad van aXiair, een gelijkwaardige vervangende wasemschouw geleverd. Bij levering direct door aXiair van een vervangende wasemschouw behoudt aXiair BV zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.

Garantiegevallen of vervangingen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde vervangingsonderdelen eindigt gelijktijdig met de oorspronkelijke afloop van de garantietermijn van de wasemschouw als geheel.

Deze garantie is overdraagbaar op een volgende eigenaar en/of adres.

Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat om ontstane gevolgschade – zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Voor vragen over onze garantie- en reparatievoorwaarden of het bestellen van onderdelen kunt u zich gedurende kantoortijden wenden tot aXiair BV:

Telefoon: +31(0)50 534 65 82 of 24 uur per dag fax: +31(0)50 534 98 25

e-mail: service@axiair.nl.

Het is in uw en ons belang dat u het juiste type- en serienummer van de betreffendewasemschouw bij een storingsmelding of onderdeelbestelling aan ons opgeeft! Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.