Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur - zaterdag op afspraak.

 

Klik hier voor onze .PDF versie.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

aXiair B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02052752

 1. Toepasselijkheid en definities.

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en Overeenkomsten met aXiair B.V., gevestigd te Felland 5c, Haren (Gn), (hierna: “aXiair”) zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing (hierna: “Voorwaarden”).

1.2 In deze Voorwaarden worden onder andere de volgende begrippen en definities gehanteerd:

- Afnemer: een door aXiair erkende afnemer die op grond van een Overeenkomst Producten van aXiair afneemt met als doel eigen gebruik c.q. de verkoop van deze Producten aan Eindgebruikers.

- Eindgebruiker: een natuurlijk persoon die een Product of Producten van een Afnemer afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

- Garantie: de door aXiair aan Afnemers en Eindgebruikers te verstrekken garantie zoals omschreven in deze Voorwaarden.

- Overeenkomst: een overeenkomst tussen aXiair en de Afnemer ter zake van de verkoop en levering van één of meerdere Producten door aXiair aan de Afnemer.

- Product of Producten: keukenapparatuur, of andere apparatuur bedoeld voor huishoudelijk of zakelijk gebruik van de merken aXiair, Domaplasma, Elica, Faber, Extrair, White House, Recirclair, alsmede door aXiair te verrichten diensten.

- Schriftelijk: een brief, fax, e-mail of akte.

- Verlengde Garantie: extra garantie die aXiair onder de in deze Voorwaarden en de in haar separate Service- en Garantievoorwaarden gestelde voorwaarden en bepalingen biedt op de door haar geleverde Producten.

Verlengde Garantie beperkt zich tot reparatiekosten (arbeidsloon), materialen en onderdelen. Voorrijkosten worden, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht. De Verlengde Garantie geldt niet voor als gebruikt verkochte keukenapparatuur.

De Verlengde Garantie is niet overdraagbaar.

1.3 Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk met aXiair zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door aXiair zijn bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

 1. Aanbiedingen, specificaties en orders.

2.1 Alle aanbiedingen van aXiair zijn vrijblijvend.

2.2 aXiair is bij het aangaan van een Overeenkomst niet gebonden aan eerdere met de Afnemer overeengekomen prijzen, kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden.

2.3 Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten, gewichten en specificaties van de Producten van aXiair zijn slechts bedoeld als indicatie. Aan afwijkingen die geen wezenlijke en essentiële verandering teweegbrengen in de technische en/of esthetische uitvoering, kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

2.4 Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de Overeenkomst door aXiair, dan wel op de dag van verzending van de Schriftelijke opdrachtbevestiging door aXiair.

2.5 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst, doch voor de datum van levering van de Producten de kostprijzen van gebruikte materialen en/of van arbeid zijn verhoogd ten opzichte van de kostprijzen waarop de aanbieding en/of de order is gebaseerd, is aXiair gerechtigd - ook indien de prijsverhoging voorzienbaar was - om deze verhoging aan de Afnemer door te berekenen voor de nog niet geleverde Producten.

In dat geval is de Afnemer gerechtigd binnen veertien (14) dagen nadat hem die verhoging is kenbaar gemaakt, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

 1. Levering, levertijd en zekerheidstelling.

3.1 De aangegeven of overeengekomen levertijd is bedoeld als indicatie.

3.2 Een levertermijn gaat in op het moment dat een Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Bij overschrijding van de levertijd heeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Afnemer - nadat de levertijd is verstreken - aXiair Schriftelijk een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste dertig (30) dagen om alsnog tot levering over te gaan en aXiair binnen die termijn niet geleverd heeft.

3.4 Indien aXiair tijdelijk niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen door een aan de Afnemer meegedeelde oorzaak van overmacht, heeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst na het verstrijken van de in de hiervoor genoemde bepaling genoemde termijn te ontbinden.

3.5 aXiair is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van aXiair, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

3.6 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden leveringen met een verkoopwaarde van € 100 excl. BTW franco geleverd op het met de Afnemer overeengekomen adres.

3.7 aXiair kan te allen tijde van de Afnemer verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van aXiair ter zake van eerdere leveranties of ter zake van de betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties zekerheid in de vorm van een bankgarantie wordt verstrekt.

3.8 Indien aXiair de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de Afnemer ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Afnemer te vorderen.

4.Eigendomsvoorbehoud, verpanding en zaaksvorming.

4.1 Onverminderd het in artikel 3 van deze Voorwaarden bepaalde gaat de eigendom van het Product eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan aXiair uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig en onherroepelijk aan aXiair is voldaan (en aldus niet meer kan worden gestorneerd).

4.2 Indien de Afnemer niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is aXiair te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie gerechtigd de onbetaalde Producten terug te nemen dan wel terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten in het bijzonder haar recht op vergoeding van geleden schade.

4.3 Een betaling door de Afnemer strekt, niettegenstaande zijn andersluidende aanduiding, in de eerst plaats in mindering op de onbetaalde Producten die door de Afnemer reeds zijn doorverkocht en/of doorgeleverd, vervolgens op de door aXiair gemaakte kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de bedragen die het langst onbetaald zijn gebleven.

4.4 Indien bij of ten laste van de Afnemer beslag wordt gelegd op Producten welke door aXiair zijn geleverd en ingevolge het hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van aXiair, is de Afnemer verplicht terstond aXiair van dat beslag in kennis te stellen en de beslaglegger te informeren dat deze Producten eigendom zijn of kunnen zijn van aXiair.

4.5 De Afnemer verplicht zich tot zekerheid voor de nakoming van al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens aXiair, op eerste verzoek van aXiair, ten gunste van aXiair een bezitloos pandrecht op de door aXiair aan de Afnemer geleverde Producten te vestigen, en daartoe een akte tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen.

4.6 De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde en/of verpande Producten te vervreemden of tot zekerheid te laten strekken voor vorderingen van derden.

4.7 Het is de Afnemer toegestaan genoemde Producten binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud en het pandrecht gelden, voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

4.8 Indien de Afnemer uit door aXiair geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor aXiair. De Afnemer houdt alsdan de nieuw gevormde zaak voor aXiair totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 1. Betaling.

5.1 Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voor zover er geen andere termijn is overeengekomen, uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum door aXiair zijn ontvangen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is aXiair gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.

5.3 Alle door aXiair te maken kosten van invordering, waaronder tevens begrepen de kosten verbonden aan het terugnemen of terugvorderen van de Producten, komen voor rekening van de Afnemer.

5.4 Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor de incasso van vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de eventueel te maken proceskosten.

5.5 Op al haar Afnemers vraagt aXiair een kredietlimiet aan. In geval de kredietlimiet om bepaalde redenen wordt ingetrokken of het totaal van de openstaande vorderingen de kredietlimiet overschrijdt, is aXiair genoodzaakt de Afnemer onder rembours te leveren, tenzij in overleg een alternatieve zekerheidsstelling wordt overeengekomen.

5.6 aXiair is gerechtigd de bedragen die zij aan de Afnemer verschuldigd is ook welke hoofde ook, dan wel op enig moment verschuldigd zal worden, te verrekenen met bedragen die Afnemer, aan de aXiair verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden.

5.7 Zonder nadrukkelijke Schriftelijke toestemming van aXiair, is het de Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens aXiair te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

 1. Reclame.

6.1 Eventuele reclames dienen, voor zover het uitwendig waarneembare gebreken betreft, binnen vijf (5) werkdagen na opening van de verpakking Schriftelijk bij aXiair te worden gemeld.

6.2 Eventuele reclames ten aanzien van niet uitwendig waarneembare gebreken, dienen binnen drie (3) werkdagen na de ontdekking daarvan Schriftelijk bij aXiair te worden gemeld.

6.3 Overschrijding van deze termijnen heeft tot gevolg dat het recht op reclame komt te vervallen.

6.4 Producten ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, dienen - doch niet dan na voorafgaande toestemming van aXiair -, franko aan het adres van aXiair te worden geretourneerd.

6.5 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het Product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een (1) jaar na de in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden bedoelde kennisgeving.

 1. Garantie.

7.1 De Garantie is uitdrukkelijk alleen van toepassing op een Product of Producten die daadwerkelijk aanwezig zijn in Nederland op één adres in één keuken.

7.2 aXiair verplicht zich gedurende de eerste twee (2) jaar na datum van aankoop van een Product door een Afnemer (mits de datum van fabricage ligt binnen twee (2) jaar voor de datum aankoop van dat Product door een Afnemer) jegens de Afnemer voor haar rekening gebreken aan dat Product te herstellen en/of te doen herstellen. Deze garantie omvat uitsluitend reparatie (arbeidsloon), onderdelen en voorrijkosten.

7.3 Bij aankoop van een Product door een Afnemer via een door aXiair erkende Dealer geldt ten behoeve van de Afnemer eveneens Garantie. Verlichting en accessoires worden niet beschouwd als een apart Product in het kader van deze clausule en vallen derhalve niet onder de Garantie.

7.4 De Garantie geldt niet:

 1. indien de Producten niet op de door aXiair voorgeschreven wijze en binnen de daartoe gestelde termijn van dertig (30) dagen na aankoopdatum door de Afnemer bij aXiair zijn geregistreerd;
 2. bij aankoop van Producten via internetwinkels zonder het door aXiair afgeven keurmerk van aXi-dealer.

7.5 aXiair is gerechtigd om de Garantie niet te doen gelden of deels te doen gelden, zulks uitsluitend ter beoordeling van aXiair, indien:

 1. de Afnemer zijn verplichtingen jegens aXiair met betrekking tot het geleverde Product niet is nagekomen;
 2. de Afnemer niet kan aantonen wanneer hij het Product heeft gekocht;
 3. de geconstateerde gebreken niet zijn toe te schrijven aan een gebrek van het geleverde Product of een gebrek in de fabricage daarvan en zij geacht moeten worden het gevolg te zijn van een onjuiste of onoordeelkundige installatie, gebruik of onderhoud, van aan het Product ondeskundig verrichte handelingen door anderen dan aXiair zelf of gebruik van het Product voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is;
 4. het gebrek niet binnen twee (2) maanden na ontdekking door de Afnemer of de Afnemer bij aXiair is gemeld;
 5. de voorwaarden en onderhoudsvoorschriften als beschreven in de gebruikshandleidingen niet zijn nageleefd;
 6. de datum van levering niet ligt binnen twee (2) jaar voor de datum van aankoop;
 7. het Product ingebouwd is geweest in de showroom van een Afnemer, zoals in een showroomkeuken, demonstratiekeuken of apparatenwand.

7.6 In plaats van nakoming van haar garantieverplichting zoals hiervoor vermeld, is aXiair gerechtigd om, uitsluitend ter beoordeling van aXiair, het geleverde Product terug te nemen en aan de Afnemer de door hem betaalde koopprijs minus afschrijving voor het gebruik terug te betalen.

7.7 aXiair heeft het recht om ten aanzien van specifieke Producten afwijkende garantievoorwaarden te hanteren.

7.8 Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd.

 1. Aansprakelijkheid.

8.1 Behoudens grove schuld en/of opzet zijdens aXiair is alle aansprakelijkheid van aXiair beperkt tot het maximale bedrag van de factuurprijs van het gebrekkige (onderdeel van) het Product dat de schade heeft veroorzaakt.

8.2 Elke aansprakelijkheid van aXiair voor bedrijfsschade of andere indirecte schade waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De Afnemer is gehouden aXiair te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van aXiair in deze Voorwaarden in de verhouding met de Afnemer is uitgesloten.

8.4 In elk geval is iedere aansprakelijkheid van aXiair beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door aXiair gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat.


 1. Overmacht.

9.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van aXiair onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen als gevolg van staking, brand, ernstige wateroverlast, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, oproer, confiscatie, beslaglegging, embargo, beperkingen in de energietoevoer, en vertraging in de levering door toeleveranciers, transporteurs of andere door aXiair ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst in te schakelen partijen.

9.2 aXiair heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

 1. Opschorting en ontbinding.

10.1 Alle vorderingen van aXiair zijn terstond opeisbaar, indien de Afnemer door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest, of, naar het oordeel van aXiair, dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens aXiair.

10.2 In de in artikel 10.1 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden is aXiair bovendien gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat aXiair tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van aXiair op vergoeding van de daardoor geleden schade.

10.3 De Afnemer kan de Overeenkomst slechts ontbinden in geval van een wezenlijke tekortkoming en alleen dan nadat aXiair in gebreke is gesteld.

 1. Retourvoorwaarden.

11.1 aXiair behoudt zich te allen tijde het recht voor een retourzending niet te accepteren.

11.2 De retour te zenden Producten dienen onbeschadigd te zijn, niet ouder dan drie (3) maanden te zijn, in de meest recente catalogi van aXiair te zijn opgenomen, niet ingebouwd te zijn geweest, nog in hun originele verpakking verpakt te zijn en de verpakking dient onbeschreven te zijn.

11.3 Indien een retourzending voldoet aan de in artikel 11.2 van de Voorwaarden gestelde eisen, wordt een creditnota uitgeschreven waarbij de transportkosten, de controle verpakkingskosten en de afwaarderingkosten, voorgenoemde kosten gesommeerd tot tenminste 30%, op de creditnota in mindering worden gebracht.

 1. Afroeporders.

12.1 Afroeporders dienen zes (6) weken voor de gewenste leverdatum door de Afnemer afgeroepen te worden.

12.2 De administratieve reservering van afroeporders geldt voor maximaal zes (6) maanden. Indien deze termijn wordt overschreden, worden de betreffende afroeporders geannuleerd. De Afnemer is in dat geval aansprakelijk voor de schade welke aXiair als gevolg van die annulering lijdt, zonder dat de Afnemer eerst door aXiair in gebreke hoeft te worden gesteld.

 1. Overig

13.1 Indien bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. aXiair en de Afnemer zullen de bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepalingen, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven.

13.2 Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.

 1. Toepasselijk recht en geschillen.

14.1 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank te Groningen bevoegd in eerste aanleg daarvan kennis te nemen, tenzij aXiair er de voorkeur aan geeft de Afnemer te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de Afnemer.