Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur - zaterdag op afspraak.

 

© aXiair BV, 2012

aXiair BV behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aXiair BV. Hergebruik van informatie voor commerciële doeleinden is slechts met voorafgaande toestemming van aXiair BV toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient aXiair duidelijk als bron te worden vermeld.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan aXiair BV hebt gegeven, neemt u dan contact met ons op.